Punjabi


ਹੇਰੇ ਅਤ ਆਬਕ ਆਇਰ੍ਪੋਰਟਰ ਸੇਰ੍ਵਿਕੇ (ਆਇਰ੍ਪੋਰਟ ਸ਼ੁਤ੍ਤਲੇ ਸੇਰ੍ਵਿਕੇ) ਵੀ ਕ੍ਨੋਵ ਹੋਵ ਇਮ੍ਪੋਰ੍ਤੰਤ ਇਤ ਇਸ ਫ਼ੋਰ ਯੋਊ ਤੋ ਗੇਟ ਤੋ ਯੋਉਰ ਦੇਸ੍ਤੀਨਾਤਿਓਂ ਕੁਇਕ੍ਕ੍ਲ੍ਯ ਵਿਥੋਉਤ ਫੁਸ੍ਸ.

ਓਉਰ ਮੈਂ ਗੋਯਲ ਫ੍ਰਾਮ ਥੇ ਬੇਗੀਨ੍ਨਿੰਗ ਵਾਸ ਤੋ ਬੇ ਥੇ ਲੇਆਦਰ ਏੰਡ ਥੇ ਨੰਬਰ ਓਨੇ ਗ੍ਰੋਉੰਡ ਤ੍ਰਾਨ੍ਸ੍ਪੋਰ੍ਤਾਤਿਓਂ ਸੇਰ੍ਵਿਕੇ ਇਨ ਥੇ ਬੀ ਅਰਇਆ. 

ਓਉਰ ਰੇਲਿਆਬ੍ਲੇ ਏੰਡ ਪ੍ਰੋਮ੍ਪਤ ਸੇਰ੍ਵਿਕੇ ਅਫ੍ਫੋਰ੍ਦਾਬ੍ਲੇ ਰਾਤੇਸ ਕੌਰ੍ਤੇਔਸ ਦ੍ਰਿਵੇਰ੍ਸ ਨ੍ਯੂ ਵੇਹਿਕ੍ਲੇਸ ਅਰੇ only ਆ ਫ੍ਯੂ ਰੇਆਸੋੰਸ ਥਾਟ ਮਾਕੇਸ ਓਉਰ ਕੋਮ੍ਪਾਨੀ ਦਿਫ੍ਫੇਰੇੰਟ ਫ੍ਰਾਮ ਓਉਰ ਕੋਮ੍ਪੇਤੀਤੋਰਸ. ਬੇਕੈਉਸੇ ਓਫ ਓਉਰ ਛੁਸ੍ਟੋਮੇਰ ਸਤਿਸ੍ਫਿਕੈਤਿਓਂ ਰਾਤੇ ਵੀ ਅਰੇ ਓਨੇ ਓਫ ਥੇ ਲਾਰ੍ਗੇਸ੍ਟ ਏੰਡ ਫਾਸ੍ਤੇਸ੍ਟ ਗ੍ਰੋਵਿੰਗ ਆਇਰ੍ਪੋਰਟ ਸ਼ੁਤ੍ਤਲੇ ਕੋਮ੍ਪਾਨੀ ਇਨ ਸੋਉਥ ਬੀ.